CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

18 Tháng Mười Một, 2023
Bảo hiểm Tasco

Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (sau đây gọi chung là “Công ty” hoặc “Bảo hiểm Tasco”) luôn cam kết đem đến cho Khách hàng những sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm thiết thực, hướng đến người dùng và lấy sự hài lòng của Khách hàng làm trung tâm. Bảo hiểm Tasco luôn coi trọng và đề cao việc tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung cũng như pháp luật về “Bảo vệ dữ liệu cá nhân” nói riêng trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này được thực hiện bởi Bảo hiểm Tasco, mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Chính sách này là một phần không tách rời của các Hợp đồng, thỏa thuận, điều khoản và điều kiện và các văn bản khác ràng buộc mối quan hệ giữa Khách hàng và Bảo hiểm Tasco.
Chính sách này cũng được công khai trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Bảo hiểm Tasco tại www.baohiemtasco.vn

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Chính sách này điều chỉnh cách thức mà Bảo hiểm Tasco thu thập và xử lý, lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của Bảo hiểm Tasco và/hoặc người có liên quan của Khách hàng theo các mối quan hệ do pháp luật yêu cầu phải thu thập; và/hoặc đồng sở hữu, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Bảo hiểm Tasco.

Bảo hiểm Tasco khuyến khích Khách hàng đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Bảo hiểm Tasco có thể thực hiện theo các điều khoản của Chính sách.

II. Giải thích từ ngữ

1. “Khách hàng” là cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng hoặc có liên quan trong quy trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Bảo hiểm Tasco, đồng thời là chủ thể dữ liệu.

2. “Dữ liệu cá nhân” hay “DLCN” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.

3. “Hợp đồng bảo hiểm” là các thỏa thuận bằng văn bản được ký kết giữa Bảo hiểm Tasco với Khách hàng kể cả các phụ lục, tài liệu, văn bản đính kèm hợp đồng, thỏa thuận này, là cơ sở để Bảo hiểm Tasco cung cấp Sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm cho Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Sửa đổi bổ sung, Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy yêu cầu bồi thường … (hoặc mẫu biểu có tên gọi tương đương).

4. “Sản phẩm, dịch vụ”: là các sản phẩm, dịch vụ mà Bảo hiểm Tasco thực hiện, cung cấp cho Khách hàng theo Giấy phép thành lập và hoạt động đã được Bộ Tài chính cấp.

5. “Bảo vệ dữ liệu cá nhân” là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

7. Bên thứ ba: là tổ chức, cá nhân khác ngoài Bảo hiểm Tasco và Khách hàng đã được giải thích theo Chính sách này.
Để làm rõ hơn, các từ ngữ nào chưa được giải thích tại Điều này sẽ được hiểu và áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

III. Sự tự nguyện và đồng ý

Các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân phục vụ cho các mục đích được cam kết trong Chính sách sẽ chỉ được thực hiện khi Khách hàng đồng ý.

Bằng việc sử dụng, đăng ký sử dụng dịch vụ của Bảo hiểm Tasco, gửi Giấy yêu cầu bảo hiểm, truy cập vào trang Web/Ứng dụng bán hàng trực tuyến của Bảo hiểm Tasco hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Bảo hiểm Tasco trên bất kỳ nền tảng nào và/hoặc bất kỳ hình thức nào, Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với việc Bảo hiểm Tasco được quyền thu thập và xử lý DLCN của mình cho những mục đích nêu trong Chính sách này.

Nếu Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho Bảo hiểm Tasco, thì Khách hàng đồng ý rằng: (a) thông báo cho người đó về nội dung Chính sách này và bất kỳ Chính sách bảo mật nào khác của Bảo hiểm Tasco cung cấp cho Khách hàng; và (b) thu thập mọi sự đồng ý cần thiết theo luật pháp về việc thu thập thông tin cá nhân của người đó theo Chính sách này và các Thông báo Bảo mật khác.

IV. Độ chính xác của dữ liệu

Dữ liệu cá nhân cần được cung cấp đầy đủ, chính xác bởi Khách hàng. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Bảo hiểm Tasco sớm nhất để đảm bảo dữ liệu cá nhân được Công ty thu thập luôn hợp pháp, chính xác và cập nhật liên tục.

Bảo hiểm Tasco sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Bảo hiểm Tasco sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.

V. Các dữ liệu cá nhân Công ty thu thập

Bảo hiểm Tasco thu thập các dữ liệu cá nhân trực tiếp từ Khách hàng hoặc từ các nguồn khác nhau đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp, bao gồm những dữ liệu sau:

1. Dữ liệu cá nhân cơ bản

(i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

(ii) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

(iii) Giới tính;

(iv) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

(v) Quốc tịch;

(vi) Hình ảnh của cá nhân, xe cơ giới hoặc tài sản khác được bảo hiểm;

(vii) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, địa chỉ thư điện tử;

(viii) Thông tin liên quan tới tài sản được bảo hiểm;

(ix) Thông tin liên quan đến (các) hợp đồng bảo hiểm tại Bảo hiểm Tasco;

(x) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng hoặc giúp xác định Khách hàng và không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu tại mục 2 dưới đây;

(xi) Các thông tin khác được yêu cầu, hoặc cần thiết cho, hoặc có liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ của Bảo hiểm Tasco, ví dụ như: lịch sử mua sản phẩm bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm, lịch sử yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nghề nghiệp, hồ sơ lái xe, hồ sơ về lịch sử di chuyển, thông tin về vi phạm pháp luật (nếu có) v.v; và

(xii) Các dữ liệu cá nhân cơ bản khác theo quy định pháp luật mà Công ty đánh giá là cần thiết hoặc phải thu thập theo quy định của pháp luật vì các mục đích được quy định tại Chính sách này.

2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm:

(i) Thông tin tài khoản ngân hàng; và

(ii) Các dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác theo quy định pháp luật mà Công ty đánh giá là cần thiết hoặc phải thu thập theo quy định của pháp luật vì các mục đích được quy định tại Chính sách này.

VI. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân


Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng phục vụ cho một hoặc các mục đích như sau:

(i) Xác nhận danh tính của Khách hàng, tính chính xác của dữ liệu, thông tin về Khách hàng mà Bảo hiểm Tasco thu thập được;

(ii) Cho các hoạt động thẩm định, đánh giá rủi ro trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm; giao kết hoặc gia hạn hợp đồng bảo hiểm; quản lý hợp đồng bảo hiểm; tính toán phí bảo hiểm; thu phí bảo hiểm;

(iii) Thực hiện các chức năng và hoạt động liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty như: tái bảo hiểm, trích lập dự phòng bảo hiểm;

(iv) Thẩm định và giải quyết quyền lợi bảo hiểm;

(v) Tư vấn, phục vụ, chăm sóc cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng;

(vi) Thống kê, phân tích dữ liệu liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ được Công ty cung cấp nhằm xây dựng và cải tiến sản phẩm phù hợp hoặc tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường;

(vii) Các hoạt động marketing, quảng cáo, thông báo cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện, chương trình hoặc thay đổi đối với các chính sách và nguyên tắc của Bảo hiểm Tasco;

(viii) Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của Bảo hiểm Tasco để thực hiện dịch vụ cho Khách hàng và/hoặc Bảo hiểm Tasco;

(ix) Cho mục đích vận hành hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Tasco, Công ty cổ phần Tasco;

(x) Cải thiện, phát triển các hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ, hỗ trợ cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Công ty;Phòng chống trục lợi bảo hiểm; phục vụ quá trình giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp, thu hồi các khoản nợ quá hạn; và

(xi) Tuân thủ các quy định của các Cơ quan nhà nước.

VII. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

Việc xử lý dữ liệu cá nhân vì những mục đích nêu tại mục IV như trên trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật sẽ bao gồm Bảo hiểm Tasco và các tổ chức, cá nhân liên quan như sau:

(i) Công ty cổ phần Tasco;

(ii) Các chi nhánh, địa điểm kinh doanh và các cán bộ nhân viên làm việc tại các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Bảo hiểm Tasco;

(iii) Các nhà thầu, đại lý, đối tác, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (trong hoặc ngoài Tập đoàn Tasco) bao gồm công ty bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ giải quyết quyền lợi bảo hiểm, công ty giám định độc lập, công ty kiểm toán, hiệp hội ngành nghề, các nhà cung cấp dịch vụ khác để thực hiện các mục đích được nêu trong Phần VI; và

(iv) Các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà Bảo hiểm Tasco có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định pháp luật.

VIII. Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân

Bảo hiểm Tasco thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân từ Khách hàng theo các phương thức sau:

1. Trực tiếp từ Khách hàng bằng các phương tiện khác nhau:

(i) Khi Khách hàng gửi yêu cầu đăng ký hoặc bất kỳ biểu mẫu nào khác liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của Bảo hiểm Tasco;

(ii) Khi Khách hàng tương tác với nhân viên dịch vụ khách hàng của Bảo hiểm Tasco, ví dụ như thông qua các cuộc gọi điện thoại, thư từ, gặp mặt trực tiếp, gửi thư điện tử hoặc tương tác trên mạng xã hội;

(iii) Khi Khách hàng sử dụng một số nền tảng của Bảo hiểm Tasco, ví dụ như các website và ứng dụng bao gồm việc thiết lập các tài khoản trực tuyến với Bảo hiểm Tasco;

(iv) Khi Khách hàng được liên hệ và phản hồi lại các đại diện tiếp thị và các nhân viên dịch vụ khách hàng của Bảo hiểm Tasco;

(v) Khi Khách hàng gửi thông tin cá nhân của mình cho Bảo hiểm Tasco vì bất kỳ lý do nào khác, bao gồm cả khi Khách hàng đăng ký sử dụng thử miễn phí bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào hoặc tham gia vào các chương trình, hoạt động hợp pháp của Bảo hiểm Tasco hoặc khi Khách hàng thể hiện quan tâm đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của Bảo hiểm Tasco.

2. Từ các bên thứ ba khác:

(i) Nếu Khách hàng tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên trang tin điện tử hoặc trong ứng dụng, Bảo hiểm Tasco có thể nhận được thông tin cá nhân của Khách hàng từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó;

(ii) Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Tasco;

(iii) Từ các bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng, như người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm; bên giao dịch;

(iv) Nếu Khách hàng chọn thanh toán điện tử trực tiếp tới Bảo hiểm Tasco hoặc thông qua trang tin điện tử hoặc ứng dụng, Bảo hiểm Tasco có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho mục đích thanh toán đó;

(v) Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, Bảo hiểm Tasco có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân về Khách hàng từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật;

(vi) Bảo hiểm Tasco có thể tiếp nhận được dữ liệu cá nhân về Khách hàng từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử, v.v.).

(vii) Từ những nguồn của bên thứ ba, mà Khách hàng đồng ý việc chia sẻ/cung cấp dữ liệu cá nhân, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, Bảo hiểm Tasco sẽ đảm bảo việc nhận dữ liệu từ các bên thứ ba có liên quan theo những cách hợp pháp, đồng thời yêu cầu các bên thứ ba đó chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

IX. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân

1. Khách hàng có đầy đủ các quyền của Chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật liên quan, bao gồm:

(i) Được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình

(ii) Được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình;

(iii) Được rút lại sự đồng ý vào bất kỳ lúc nào;

(iv) Được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình;

(v) Được yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình;

(vi) Được yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình;

(vii) Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật;

(viii) Được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật; và

(ix) Được tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật.

Một số lưu ý khi thực hiện các quyền của Chủ thể dữ liệu:

(i) Trong một số trường hợp, việc khách hàng không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân; xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, có thể ảnh hưởng đến khả năng của Công ty trong việc cung cấp hoặc duy trì việc cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc hoạt động xử lý khiếu nại.

(ii) Khi nhận được yêu cầu từ khách hàng về việc thực hiện (các) quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng về cách thức thực hiện của Công ty và các khả năng có thể xảy ra khi yêu cầu của khách hàng được thực hiện.

2. Nghĩa vụ của Khách hàng

(i) Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của Bảo hiểm Tasco liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng;

(ii) Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Bảo hiểm Tasco khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Bảo hiểm Tasco và khi có thay đổi về các thông tin này;

(iii) Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của Khách hàng;

(iv) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của Bảo hiểm Tasco; thông báo kịp thời cho Bảo hiểm Tasco khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.

(v) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

(vi) Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách của Bảo hiểm Tasco trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên các website và hoặc các kênh giao dịch khác của Bảo hiểm Tasco từng thời kỳ. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của Bảo hiểm Tasco để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà Bảo hiểm Tasco thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ;

(vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

X. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Công ty cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an toàn phù hợp với mức độ quan trọng của dữ liệu, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.

XI. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Bảo hiểm Tasco chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Chính sách này. Thời gian lưu trữ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

XII. Cập nhật và sửa đổi Chính sách

Bảo hiểm Tasco có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua việc đăng tải trên trang điện tử của Công ty và/ hoặc bằng phương thức phù hợp khác (nếu có).

XIII. Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân

Trường hợp Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Khách hàng có thể sử dụng các hình thức liên hệ nêu sau:

(1) Gửi thư về Bảo hiểm Tasco theo địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà Tasco, Lô HH-2 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

(2) Gửi email về hòm thư điện tử: [email protected]

(3) Liên hệ theo số điện thoại: (028) 3830 6830

XIV. Hiệu lực của Chính sách

Chính sách có hiệu lực từ 01/07/2023

Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Khách hàng với Bảo hiểm Tasco, cho dù được ký kết trước, vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng chấp thuận Chính sách này.

Đọc thêm

22 Tháng Hai , 2024
Bảo hiểm Tasco
Bảo hiểm Tasco đồng hành cùng Carpla Tân Phú và ô tô Sài Gòn tại sự kiện Offline Cafe
Sáng ngày 28/10/2023, tại đại siêu thị ô tô lớn nhất Miền Nam Carpla Tân Phú đã diễn ra buổi offline cafe dành cho hội xe Kia Sportage.
22 Tháng Hai , 2024
Bảo hiểm Tasco
Bảo hiểm Tasco hợp tác cùng Savico ra mắt mô hình bảo hiểm “1 điểm chạm” đặc biệt dành cho xe cơ giới
Ngày 02 tháng 04 năm 2023, tại Savico Megamall Long Biên – Hà Nội, Bảo hiểm Tasco và CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) chính thức ra mắt mô hình bảo hiểm “1 điểm chạm”...
28 Tháng Mười Một , 2023
Bảo hiểm Tasco
BẢO HIỂM TASCO BỔ NHIỆM CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN
19 Tháng Mười Một , 2023
Bảo hiểm Tasco
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
05 Tháng Mười , 2023
Bảo hiểm Tasco
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính
04 Tháng Mười , 2023
Bảo hiểm Tasco
Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên
12 Tháng Chín , 2023
Bảo hiểm Tasco
Thông báo mở chi nhánh Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco
Kể từ ngày 16/08/2023, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco chính thức đi vào hoạt động.
08 Tháng Tám , 2023
Bảo hiểm Tasco
Tasco tăng vốn 612 tỷ cho Bảo hiểm Tasco, cùng VETC thúc đẩy sứ mệnh giao thông thông minh và an toàn
Công ty Cổ phần Tasco đã quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Tasco thêm 612 tỷ đồng, theo đó, vốn điều lệ của Bảo hiểm Tasco dự kiến sẽ tăng từ 405 tỷ đồng lên 1.017 tỷ đồng.
05 Tháng Tám , 2023
Tin tức
Tasco tăng vốn 612 tỷ cho Bảo hiểm Tasco, cùng VETC thúc đẩy sứ mệnh giao thông thông minh và an toàn
Với định hướng phát triển mảng bảo hiểm là một trong những trụ cột của hệ sinh thái dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh, Công ty Cổ phần Tasco đã quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty Bảo hiểm Tasco (TIC) thêm 612 tỷ đồng, theo đó, vốn điều lệ của TIC dự kiến sẽ tăng từ 405 tỷ đồng lên 1.017 tỷ đồng.
04 Tháng Tám , 2023
Tin tức
VETC và những bước tiến lớn sau 1 năm “cách mạng ETC” về thu phí không dừng
04 Tháng Tư , 2023
Tin tức
Bảo hiểm Tasco hợp tác cùng Savico ra mắt mô hình bảo hiểm “1 điểm chạm” đặc biệt dành cho xe cơ giới
29 Tháng Mười Hai , 2022
Tin tức
Những lí do để giới trẻ đưa bảo hiểm vào wish-list ngay
Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người bắt đầu quan tâm và tham gia bảo hiểm nhân thọ. Nhưng họ vẫn luôn hỏi rằng, liệu bảo hiểm nhân thọ mang lợi ích gì cho tương lai của mình?
11 Tháng Mười Hai , 2022
Bảo hiểm Tasco
Lợi ích bảo hiểm TNDS xe cơ giới với người tham gia giao thông
Bảo hiểm TNDS Bắt buộc của chủ xe cơ giới là loại hình mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp cần tham gia theo luật định và được xem là chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, mặt khác giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.
10 Tháng Mười Hai , 2022
Bảo hiểm Tasco
Bảo hiểm Tasco là gì?
Tasco thông qua việc tăng điều lệ Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco từ 405 tỷ đồng lên 1.017,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 612,1 tỷ đồng
10 Tháng Mười Hai , 2022
Bảo hiểm Tasco
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện song hành cùng bảo hiểm y tế
Hai loại bảo hiểm này có gì khác nhau, Bảo hiểm sức khỏe có những quyền lợi gì. Cùng TIC tìm hiểu bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế để sử dụng hai loại hình này thuận ích nhất nhé
05 Tháng Mười Hai , 2022
Bảo hiểm Tasco
8 bước để lái xe qua vùng ngập nước an toàn
Với việc lái một chiếc ôtô có thể giúp chúng ta tránh mưa, nắng, gió lạnh nhưng chính chiếc xe lại có thể bị nước ngập "khuất phục" nếu tài xế xử lý không đúng cách.